Polityka prywatności

 

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

 

I.Administratorem Państwa danych osobowych jest:

FIRMA  G7PRO Mariusz Grzanka

,31-586 Kraków, ul. Galicyjska 3D/4

 

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej,

posiadająca numer NIP: 679 244 77 76 oraz numer REGON: 356378949

, tel. (12)309 17 09

, e-mail:sklep @semperpatria.pl

 

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w 602 424 068

-za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: e-mail:sklep @semperpatria.pl.pl

-listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora wskazany powyżej

 

 

2. Twoje dane otrzymaliśmy je od Ciebie podczas dokonywania zlecenia zakupu lub zakładania konta w serwisie internetowym, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie

 

II. Cel i podstawa przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a), b), c), f) RODO

w celu:

 

a) marketingowym oferowania Państwu naszych usług i produktów  (przedstawienie oferty, wysłanie newsletterów, informacji o firmie , życzeń  świątecznych), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesuale tylko i wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 

b) monitorowania Państwa  aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.

wyszukiwanie słów kluczowych, prowadzenie analiz statystycznych oraz zarządzanie Twoją aktywnością

 

b) zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 c) spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

, d) archiwizacyjnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) zlecenia podmiotowi trzeciemu wyegzekwowania należności z niezapłaconej faktury przez klienta Administratora

,co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),

f) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług i obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

 

III. Odbiorcy danych

 •          pracownicy i podwykonawcy,
 •          podmioty prowadzące obsługę prawną oraz księgowo –rachunkową Administratora,
 •          podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi hostingowe i informatyczne
 •          podmioty zewnętrzne prowadzące zewnętrzne serwisy płatnicze
 •          podmioty zewnętrzne prowadzące działalność pocztową i/lub kurierską

IV. Okres przechowywania danych

 •          Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z umów zawartych przez Państwa z Administratorem.
 •          Państwa dane osobowe znajdujące się  w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 •          Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem przetwarzania ich w tym celu, cofniecie zgodę, jeśli Administrator przetwarzał je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane są nieaktualne

V.Prawa osób, których dane dotyczą:

1)Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii ;

 •             Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby (prawo to polega na uprawnieniu do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, także na uprawnieniu do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji o: celach przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowanym okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu; prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; do wszelkich dostępnych informacje o źródle Państwa danych osobowych jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Nadto prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo  Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną).

 

2)Prawo do sprostowania danych;

 •          Mają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (prawo to obejmuje żądanie niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia), ich usunięcia (prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich  przetwarzania .Pprawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

-gdy Państwo kwestionujecie prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

-Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

 

3)Prawo do usunięcia, ograniczenia  danych lub wniesienia sprzeciwu ;

 

 •          Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo to obejmuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu  - z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa  danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne a także prawo przenoszenia danych (prawo to obejmuje uprawnienie do  otrzymania przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Państwa dotyczących, które dostarczyliście Państwo Administratorowi, oraz uprawnienie do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyliście Państwo te dane osobowe, jeżeli:

a)     przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b)     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.)

 

4)Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

ad.a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)     usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

5)  Prawo do  przenoszenia danych  

Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 •          przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 •          przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 •          Wykonując powyższe prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 •           Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzoru w rozumieniu RODO, jeżeli
  uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza RODO.

VI. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

 

 

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy przez Administratora, zaś odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała odmową zawarcia umowy lub odmową wykonania umowy przez Administratora.

Informujemy o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

 

 

 

Informujemy, iż możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@semperpatria.pl, telefon: +48 602-424-068 lub pisemnie na adres:G7PRO Mariusz Grzanka ul.Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków

 

POLITYKA COOKIES

 

Serwis www.sempepatria.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.

 

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies

 

 

 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu tj. G7PRO Mariusz Grzanka z siedzibą pod adresem ul.Galicyjska 3D/4, 31-586 Kraków

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 •          dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 •          tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 •          utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •           „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •           pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •           „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 •           „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 •           „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.