Regulamin dla klientów dokonujących zakupy 

 §.1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Sklep internetowy jest prowadzony przez G7PRO ul.Galicyjska 3D/4, 31-586  Kraków NIP 679 244 77 76,Regon 3536378949 zarejestrowany w Ewidencji Działalnosci Gospodarczej  pod nr .74932.zwanego dalej Operatorem (Sprzedawcą)

2.  Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 


3. Operator świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.


4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.Definicje:

  •  Operator - Sprzedawca , właściciel sklepu internetowego funkcjonującego pod adresami : www.semperpatria.pl , www.patriotycznekoszulki.pl
  • Użytkownik - Klient , Usługobiorca który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z Operatorem polegająca na zakupie produktu/-ów oferowanych w sklepie
  • Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego funckjonującego pod adresami www.semperpatria.pl, www.patriotycznekoszulki.pl
  • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające  do zawarcia Umowy sprzedaży, określające   typ,model i liczbę Produktów
  • Produkt - towar oferowany przez Operatora w ramach niniejszego sklepu internetowego
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem korzystającym z niniejszego sklepu internetowego 
  • Sklep internetowy - sklep prowadzony w sieci internetowej przez Operatora a funkcjonujący pod adresami www.patriotycznekoszulki.pl i www.semperpatria.pl
  • Newsletter- elektroniczna funkcja sklepu internetowego pozwalająca Użytkownikowi otrzymywać bieżące informację na temat aktualności dotyczacych nowości pojawiających się w sklepieinternetowym  i informacji na temat dzialalności Operatora 
  • Konto- zbiór danych Użytkownika koniecznych do realizacji Umowy sprzedaży

   §. 2. 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,zalogowanie się oraz akceptacja polityki cookies.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresami www.semperpatria.pl,www.semperpatria.com,www.koszulkipatriotyczne.pl oraz www.patriotycznekoszulki.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Użytkownik sklepu może korzystać także z usługi „Newsletter” polegającej na przesyłaniu wiadomości od Operatora informacje zawierającej aktualna ofertę a także promocje i obniżki. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji w sposób określony w §. 5.

6. Użytkownik , który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.


§. 3


 1. Aby dokonać rejestracji należy wybrać zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz wg.instrukcji w nim zawartych. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto.

2. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz  hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki innych niż dane rejestracyjne. 

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy oraz korzystam z usług dobrowolnie,

b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

c. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

d. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep,

e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji oraz wiadomości od Operatora 

5. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  jeśli cel rejestracji był inny niż dokonanie transakcji lub komentarza, naruszał normy obyczajowe publikując obraźliwe komentarze,nawołując do przestepstwa, naruszał prawa osób trzecich lub działał na szkodę Operatora np.ingerując w parametry strony www
7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta  oraz  usunięciem jego danych z bazy danych.

8. Operator ma także prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli Użytkownik narusza Regulamin,przesyła niechciane informacje handlowe,podaje fałszywe lub nieweryfikowalne podczas kontaktu z Operatorem dane ,podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

10. Termin wypowiedzenia umowy przez Operatora wynosi 14 dni.


§. 4. 


 1. Zamówienia z obowiązkiem zapłaty  składa sie poprzez Sklep internetowy dodając do koszyka wybrane produkty, po wcześniejszej rejestracji oraz akceptacji Regulaminu

2. Wpłata na konto bankowe (lub płatność przez serwisy współpracujące ze Sklepem) należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych pomiędzy stronami.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich , zawierają podatek VAT. Użytkownik nie jest obciązany żadnymi nieujawnionymi  na stronach sklepu dodatkowymi kosztami z tytułu zakupu towaru.

5. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z dotarciem korespondencji, bądź zauważono błędy w złożonym zamówieniu prosimy o niezwłoczny kontakt z Operatorem.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

7. Jeśli pojawiają się wątpliwości należy skontaktować się z Operatorem w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek.§. 5. 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Operatora  przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie zwrotnie wiadomości e-mail.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia produktów podanych na stronie jako dostępne -do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze) i termin ten nie przekracza max.10 dni roboczych.

3. W przypadku wydłużenia się czasu realizacji z przyczyn od Operatora niezależnych,  zobowiązuje się on niezwłocznie powiadomić  o tym Klienta, celem ustalenia dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo odstapić  od umowy bez podawania przyczyny i otrzyma w takim wypadku zwrot wpłaconej kwoty

4. Każdorazowo po przyjęciu zamówienia Operator zwrotnie przesyła informację o szacowanym terminie dostawy produktu /-ów od momentu zaksięgowania wpłaty 
5. Wysyłka następuje nie wcześniej niż po zaksięgowanie wpłaty klienta.


§. 6. 


 1. Akceptuje się płatności na podstawie przedpłaty - przelewem tradycyjnym lub przy użyciu systemów zintegrowanych ze sklepem. Sa to :
a.  Przedpłata -przelew tradycyjny

b.  Płatność przelewem internetowym systemem Przelewy24.pl

c.  Płatność przelewem internetowym systemem PayPal

. Płatność przy odbiorze osobistym


2. Na życzenie Operator wystawia Fakturę ProForma, na podstawie której Użytkownik dokona płatności za zamówiony towar.

3. Każde zrealizowane Zamówienie na  życzenie jest dokumentowane Fakturą VAT 

4. Dokumenty są wysyłane w formie elektronicznej - na adres e-mail Użytkownika. Na życzenie wysyłamy również faktury w wersji standardowej-papierowej.

5. Dowody zakupu są wystawiane maksymalnie w terminie do 7 dni od daty wysyłki towaru. Użytkownik powinien w zamówieniu określić  forme potwierdzenia płatności (paragon lub fakturę VAT)

6. Okresowo moduły płatności operatorów zewnętrznych mogę być nieaktywne- co będzie w jasny i wyraźny sposób opisane podczas procesu zamówienia

§. 7. 


1. Dostawy realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej , kuriera Patron Service lub kuriera wskazanego przez Zamawiającego
2. W przypadku chęci skorzystania z własnego kuriera nalezy go wskazać w formularzu Uwagi podczas składania zamówienia
3. O koszcie transportu innym niż podany w formularzu zakupowym  Klient informowany jest zwrotnie mailem niezwłocznie przy zakupie .

4. Koszt transportu uzależniony jest od wielkości zamówienia a więc wielkości przesyłki.

5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. .

6. Towary dostarczane są w paczkach lub kopertach (zależnie od wielkości i ilości ) .

7. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Użytkownika (Klienta) adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.

8. Jeśli przesyłka jest naruszona Użytkownik (Klient) powinien jest rozpakować ją w obecności listonosza lub kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

9. Potwierdzając odbiór Użytkownik uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

10. Koszt transportu zawiera jego pakowanie, dostarczenie do punktu wysyłkowego oraz dostawę

 

§. 8. 


1. Dokonując rejestracji Użytkownik udziela firmie Operatorowi zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

5. Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204)


§. 9. 


1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: Imię i nazwisko,numer zamówienia, opis niezgodności towaru z umową,datę zakupu,

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@semperpatria.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

4. Odesłanie produktów reklamowanych odbywa się na koszt Operatora .

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

6. Chcąc odstąpić od umowy Użytkownik powinien na adres operatora podany w par.1 lub e-mailem na adres sklep@semperpatria.pl odesałć wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu

7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy,  jest on zobowiązany odesłać towar w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie nienaruszonym,nieużywanym wraz z orginalnymi metkami i w orginalnym opakowaniu. Uzytkownik powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Operatora. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane dodatki i elementy w tym orginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 

8. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które zostały ujawnione w opisie danego produktu
9. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe .


§. 10. 


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego a przepisami nadrzędnymi do podanych w Regulaminie jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie braku porozumienia sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora (Sprzedawcy). Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną pozywającą  jest Użytkownik (konsument).

4. Każdy Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zasad jego obowiązywania.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.

7. Jeśli pojawiają się wątpliwości należy skontaktować się z Operatorem w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek.

§. 5. 

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie zwrotnie wiadomości e-mail.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia produktów podanych na stronie jako dostepne -do chwili wysłania zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze) i termin ten nie przekracza max.10 dni roboczych.

3. W przypadku wydłużenia się czasu realizacji z przyczyn od Operatora niezależnych, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, celem ustalenia dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo odstapic od umowy bez podawania przyczyny i otrzyma w takim wypadku zwrot wpłaconej kwoty

4. Każdorazwo po przyjęciu zamówienia Operator zwrotnie przesyła informację o szacowanym terminie dostawy produktu /-ów od momentu zaksięgowania wpłaty 
5. Wysyłka następuje nie wcześniej niż po zaksięgowanie wpłaty klienta.

§. 6. 

 1. Akceptuje się płatności na podstawie przedpłaty - przelewem tradycyjnym lub przy użyciu systemów zintegrowanych ze sklepem. Sa to :
a. Przedpłata -przelew tradycyjny

b. Płatnośc przelewem internetowym systemem Przelewy24.pl 

lub płatność przy odbiorze osobistym

2. Na życzenie Operator wystawia Fakturę ProForma, na podstawie której Użytkownik dokona płatności za zamówiony towar.

3. Każde zrealizowane Zamówienie na  życzenie jest dokumentowane Fakturą VAT 

4. Dokumenty są wysyłane w formie elektronicznej - na adres e-mail Użytkownika. Na życzenie wysyłamy również faktury w wersji standardowej-papierowej.

5. Dowody zakupu są wystawiane maksymalnie w terminie do 7 dni od daty wysyłki towaru. Użytkownik powinien w zamówieniu określic forme potwierdzenia płatności (paragon lub fakturę VAT)

§. 7. 

1. Dostawy realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej , kuriera Patron Service lub kuriera wskazanego przez Zamawiającego
2. W przypadku chęci skorzystania z własnego kuriera nalezy go wskazać w formularzu Uwagi podczas składania zamówienia
3. O koszcie transportu innym niż podany w formularzu zakupowym  Klient informowany jest zwrotnie mailem niezwłocznie przy zakupie .

4. Koszt transportu uzależniony jest od wielkości zamówienia a więc wielkości przesyłki.

5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. .

6. Towary dostarczane są w paczkach lub kopertach (zależnie od wielkości i ilości ) .

7. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Użytkownika (Klienta) adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.

8. Jeśli przesyłka jest naruszona Użytkownik (Klient) powinien jest rozpakować ją w obecności listonosza lub kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

9. Potwierdzając odbiór Użytkownik uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

10. Koszt transportu zawiera jego pakowanie, dostarczenie do punktu wysyłkowego oraz dostawę 

§. 8. 

1. Dokonując rejestracji Użytkownik udziela firmie Operatorowi zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

5. Dostarczając nam adres e-mail, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204)

§. 9. 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: Imię i nazwisko,numer zamówienia, opis niezgodności towaru z umową,datę zakupu,

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@semperpatria.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

4. Odesłanie produktów reklamowanych odbywa się na koszt Operatora .

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

6. Chcąc odstąpić od umowy Użytkownik powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym na adres operatora podany w par.1 lub e-mailem na adres sklep@semperpatria.pl 

7. W przypadku skorzystania przez Uzytkownika z prawa odstąpienia od umowy,  jest on zobowiązany odesłać towar w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie nienaruszonym,nieużywanym wraz z orginalnymi metkami i w orginalnym opakowaniu. Uzytkownik powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Operatora. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane dodatki i elementy w tym orginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Użytkownik (Klient) może złożyć na formularzu, dostępnym na życzenie Klienta.

9. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta w konto bankowe .

§. 10. 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego a przepisami nadrzędnymi do podanych w Regulaminie jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie braku porozumienia sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora (Sprzedawcy). Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną pozywającą  jest Użytkownik (konsument).

4. Każdy Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zasad jego obowiązywania.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2013r