Morowe Panny

Morowe Panny

Aktywny udział Polek  w walce o niepodległość kraju  jest mocno zakorzeniony w naszej tradycji . Kobiety uczestniczył w powstaniach narodowych i w walkach o niepodległość zarówno w czasie  I jak i II wojny światowej.W  uchwalonej w 1938 r. przez Sejm RP ustawie o powszechnym obowiązku wojskowym przyznano kobietom prawo do pełnienia pomocniczej służby wojskowej w zakresie służby przeciwlotniczej, wartowniczej, łączności oraz innej potrzebnej dla celów obrony a w 1939 r. nadaną kobiecym strukturom nazwę Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet.
          Już od października 1939 r. przy Dowództwie Głównym Służby Zwycięstwu Polski powołana została  pomocniczą Służbę Kobiet. A w 1940 r. komendant ZWZ płk Stefan Rowecki "Grot"  powołał Wojskową Służbę Kobiet. Dzięki dekretowi z 27 października 1943 r. wydanemu przez Prezydenta RP na emigracji żołnierze kobiety otrzymały e same obowiązki i prawa co  mężczyźni.

          W strukturach  Armii Krajowej kobiety stanowiły około 10% i były zaangażowane w większości  struktur konspiracyjnych. Pracowały w łączności, w kolportażu prasy i wydawnictw. ZTypowo kobiecym był oddział Dywersji i Sabotażu "Dysk" czy Kobiece Patrole Minerskie uczestniczące choćby w akcji wysadzania torów kolejowych wokół Warszawy.  Uczestniczyły w służbie sanitarnej obsługującej oddziały partyzanckie a także w  kwatermistrzowskie.
          W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 kobiety żołnierze AK liczyły  około 5.000 osób W specjalnym plutonie łączności kanałowej stanowiły ponad 60% stanu. Pracowały w służbach sabotażu, informacji i propagandy, kwatermistrzostwa.
          W pierwszych tygodniach Powstania żołnierze powstańcy wzięci do niewoli przez Niemców traktowani byli jak "bandyci" niezależnie czy byli mężczyznami czy kobietami . Jeśli nie zostali na miejscu rozstrzelani, czekała ich deportacja do obozów koncentracyjnych lub na przymusowe roboty do Rzeszy. Wiele sanitariuszek, które pozostały z ciężko rannymi powstańcami w szpitalach na Woli, Starym Mieście, Powiślu i Czerniakowie zostało zamordowanych przez zdziczałych żołdaków. Inne kobiety-żołnierze trafiły do obozów koncentracyjnych w Stutthofie, Ravensbrück i Gross Rosen.
          W ostatnich dniach Powstania Niemcy pod naciskiem zachodnich aliantów uznali prawa kombatanckie powstańców warszawskich. Mimo tego również w końcowej fazie walki zostało popełnione szereg zbrodni wojennych na polskich jeńcach.
          Oddziały powstańcze 20 września 1944 r. przekształciły się w regularny Korpus Armii Krajowej w składzie 3 dywizji:
          - 8 Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta złożona z: 13 pułku piechoty, 21 pułku "Dzieci Warszawy" i 32 pułku piechoty,
          - 10 Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei złożona z: 28 pułku piechoty, 29 pułku piechoty i 30 pułku piechoty,
          - 28 Dywizja Piechoty AK im. Maciej Rataja złożona z: 15 pułku piechoty, 36 pułku Legii Akademickiej i 72 pułku piechoty.
          2 października 1944 r. Niemcy podpisując umowę kapitulacyjną przyznali prawa żołnierskie Powstańcom. Równocześnie obowiązywał ich jednak rozkaz Himlera z 8.09.1944 r. wysłany do gen. Von dem Bacha nakazujący wysyłanie powstańców do obozów koncentracyjnych. Przekazując jeńców do Oflagów o Stalagów podległych Wehrmachtowi Niemcy postanowili i tak ich zniszczyć, stwarzają warunki przebywania podobne do obozów zagłady.
          Na podstawie Umowy Kapitulacyjnej do niewoli niemieckiej  dostało się około 3.000 kobiet żołnierzy AK . Począwszy od 6 października 1944 r. kolejne grupy kobiet jeńców były kierowane do różnych obozów jenieckich. 

źródło : Stowarzyszenie Pamięci  Powstania Warszawskiego 1944 

sppw1944.org

tagi : koszulki patriotyczne; morowa panna; patriotyczne koszulki ; koszulki patriotyczne damskie

https://www.semperpatria.pl/morowa-panna-43.html